Odredbe i uslovi

Opšti uslovi poslovanja The Noori Compani B.V.
Pregled sadržaja:
Član 1 – Definicije
Član 2 – Identitet preduzetnika
Član 3 – Primenljivost
Član 4 – Žrtvovanje
Član 5 – Sporazum
Član 6 – Pravo na povlačenje
Član 7. – Obaveze potrošača u periodu za razmišljanje
Član 8. – Ostvarivanje prava potrošača na odustanak i troškovi istog
Član 9. – Obaveze preduzetnika u slučaju odustajanja
Član 10 – Isključenje prava na odustajanje
Član 11 – Cena
Član 12 – Usklađenost i dodatna garancija
Član 13. – Dostava i izvršenje
Član 14 – Transakcije trajanja: trajanje, poništenje i produženje
Član 15 – Plaćanje
Član 16 – Žalbeni postupak
Član 17 – Sporovi
Član 18 – Dodatne ili odstupajuće odredbe

Član 1 – Definicije

U ovim uslovima primenjuju se sledeće definicije:
1. Dodatni ugovor: ugovor kojim potrošač nabavlja proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge u vezi sa ugovorom na daljinu i tu robu, digitalni sadržaj i/ili usluge isporučuje preduzetnik ili treće lice na osnovu sporazum između tog trećeg lica i preduzetnika;
2. Period razmatranja: period u kome potrošač može da iskoristi svoje pravo na odustanak;
3. Potrošač: fizičko lice koje ne deluje u svrhe vezane za njegovu trgovinu, poslovanje, zanat ili profesiju;
4.Dan: kalendarski dan;
5. Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;
6. Ugovor o trajanju: ugovor koji se proširuje na redovnu isporuku robe, usluga i/ili digitalnog sadržaja tokom određenog perioda;
7. Trajni nosač podataka: bilo koji alat – uključujući e-poštu – koji omogućava potrošaču ili preduzetniku da čuva informacije koje su mu lično upućene na način koji omogućava buduće konsultacije ili korišćenje u periodu koji je prilagođen svrsi za koju informacija je namenjena i koja omogućava nepromenjenu reprodukciju sačuvanih informacija;
8. Pravo na odustanak: mogućnost potrošača da otkaže ugovor na daljinu u periodu hlađenja;
9. Preduzetnik: fizičko ili pravno lice koje potrošačima nudi proizvode, (pristup) digitalnim sadržajima i/ili uslugama na daljinu;
10. Ugovor na daljinu: ugovor zaključen između preduzetnika i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje proizvoda, digitalnih sadržaja i/ili usluga na daljinu, pri čemu se do zaključenja ugovora, isključivo ili delimično, jedan ili koristi se više tehnika za daljinsku komunikaciju;
11. Model formulara za odustajanje: evropski model obrasca za odustajanje uključen u Dodatak I ovih uslova;
12. Tehnologija komunikacije na daljinu: sredstva koja se mogu koristiti za sklapanje ugovora, a da se potrošač i preduzetnik ne moraju sastajati u istoj prostoriji u isto vreme.

Član 2 – Identitet preduzetnika

Kompanija Noori B.V.
Stadionstraat 11 C10, 4815 NC, Breda, Holandija.
Broj telefona: [i vreme(a) u koje se preduzetnik može kontaktirati putem telefona] (slediće što je pre moguće)
Adresa e-pošte: info@thenooricompani.com
Broj Privredne komore: 91569621
PDV identifikacioni broj: NL865699033B01

Svi naši proizvodi su sertifikovani prema GMP Codek Alementarius i HACCP kodeksu Alemantarius. Svi sastojci su registrovani u EU CPNP. Naš dobavljač je registrovani član EIHA.

Član 3 – Primenljivost

1. Ovi opšti uslovi primenjuju se na svaku ponudu preduzetnika i na svaki ugovor na daljinu zaključen između preduzetnika i potrošača.
2. Pre zaključenja ugovora na daljinu, potrošaču će biti stavljen na uvid tekst ovih opštih uslova. Ukoliko to nije razumno moguće, preduzetnik će pre zaključenja ugovora na daljinu naznačiti kako se opšti uslovi mogu videti kod preduzetnika i da će na zahtev potrošača biti poslati besplatno u najkraćem mogućem roku.
3. Ako je ugovor na daljinu zaključen elektronskim putem, bez obzira na prethodni stav i pre zaključenja ugovora na daljinu, tekst ovih opštih uslova može se staviti na raspolaganje potrošaču elektronski na način da ga potrošač može pročitati. . potrošač se može lako uskladištiti na trajnom nosaču podataka. Ukoliko to nije razumno moguće, pre zaključenja ugovora na daljinu biće naznačeno gde se opšti uslovi mogu pogledati elektronskim putem i da će se poslati besplatno elektronskim putem ili na drugi način na zahtev potrošača.
4. U slučaju da se pored ovih opštih uslova primenjuju posebni uslovi proizvoda ili usluge, drugi i treći stav se primenjuju mutatis mutandis i u slučaju konfliktnih uslova, potrošač se uvek može osloniti na primenljivu odredbu koja je najprikladnija za njega. je povoljan.

Član 4 – Žrtvovanje

1. Ako ponuda ima ograničen period važenja ili je podložna uslovima, to će biti izričito navedeno u ponudi.
2. Ponuda sadrži potpun i tačan opis ponuđenih proizvoda, digitalnog sadržaja i/ili usluga. Opis je dovoljno detaljan da omogući dobru procenu ponude od strane potrošača. Ako preduzetnik koristi slike, one su pravi prikaz ponuđenih proizvoda, usluga i/ili digitalnog sadržaja. Očigledne greške ili greške u ponudi ne obavezuju preduzetnika.
3. Svaka ponuda sadrži takve informacije da je potrošaču jasno koja su prava i obaveze u vezi sa prihvatanjem ponude.

Član 5 – Sporazum

1. Ugovor se zaključuje, u skladu sa odredbama stava 4., u trenutku prihvatanja ponude od strane potrošača i ispunjavanja postavljenih uslova.
2. Ukoliko je potrošač elektronski prihvatio ponudu, preduzetnik će odmah elektronski potvrditi prijem prihvata ponude. Sve dok preduzetnik ne potvrdi prijem ovog prihvatanja, potrošač može raskinuti ugovor.
3. Ukoliko je ugovor zaključen elektronski, preduzetnik će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere da obezbedi elektronski prenos podataka i obezbedi bezbedno veb okruženje. Ukoliko potrošač može da plati elektronski, preduzetnik će preduzeti odgovarajuće mere bezbednosti.
4. Preduzetnik se u zakonskim okvirima može informisati da li potrošač može da izmiri svoje obaveze plaćanja, kao i sve one činjenice i faktore koji su bitni za odgovorno zaključenje ugovora na daljinu. Ako, na osnovu ove istrage, preduzetnik ima valjane razloge da ne zaključi ugovor, ima pravo da odbije nalog ili zahtev sa obrazloženjem ili da priloži posebne uslove izvršenju.
5. Preduzetnik će poslati potrošaču sledeće informacije najkasnije po predaji proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja, u pisanoj formi ili na takav način da ih potrošač može sačuvati na pristupačan način na trajnom nosaču podataka :
a) adresu za posetu poslovnice preduzetnika na koju potrošač može da ode sa reklamacijom;
b. uslove pod kojima i način na koji potrošač može ostvariti pravo na odustanak, odnosno jasnu izjavu o isključenju prava na odustanak;
c. informacije o garancijama i postojećem postprodajnom servisu;
d. cena uključujući sve poreze na proizvod, uslugu ili digitalni sadržaj; gde je primenljivo, troškovi isporuke; i način plaćanja, isporuke ili izvršenja ugovora na daljinu;
e. uslove za raskid ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili je na neodređeno vreme;
f. ako potrošač ima pravo na odustanak, obrazac za odustanak.
6. U slučaju transakcije u trajanju, odredba iz prethodnog stava se primenjuje samo na prvu isporuku.

Član 6 – Pravo na povlačenje

Za proizvode:
1. Potrošač može raskinuti ugovor o kupovini proizvoda tokom perioda hlađenja od najmanje 14 dana bez navođenja razloga. Preduzetnik može tražiti od potrošača razlog za odustajanje, ali ga ne može obavezati da navede razlog(e).
2. Period hlađenja iz stava 1. počinje narednog dana nakon što potrošač, ili treće lice koje je unapred odredio potrošač, a koje nije prevoznik, primi proizvod, ili:
a. ako je potrošač naručio više proizvoda istim redosledom: dan kada je potrošač ili treća strana koju on odredi, primila poslednji proizvod. Preduzetnik može, pod uslovom da je o tome jasno obavestio potrošača pre procesa naručivanja, odbiti porudžbinu za više proizvoda sa različitim rokovima isporuke.
b. ako se isporuka proizvoda sastoji od više pošiljki ili delova: dan kada je potrošač, ili treće lice koje on odredi, primilo poslednju pošiljku ili deo;
c. u slučaju ugovora za redovnu isporuku proizvoda u određenom periodu: dan kada je potrošač, ili treće lice koje on odredi, primilo prvi proizvod.

Produženi period razmatranja za proizvode koji nisu isporučeni na materijalnom mediju ako se ne informišete o pravu na povlačenje:
3. Ako preduzetnik nije pružio potrošaču zakonski tražene informacije o pravu na odustanak ili model obrasca za odustanak, rok za razmišljanje ističe dvanaest meseci po isteku prvobitnog roka za razmišljanje utvrđenog u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana. članak.
4. Ako je preduzetnik dostavio potrošaču informacije iz prethodnog stava u roku od dvanaest meseci od datuma početka prvobitnog perioda za razmatranje, period za razmatranje ističe 14 dana od dana kada je potrošač primio tu informaciju.

Član 7. – Obaveze potrošača u periodu za razmišljanje

1. Tokom perioda razmišljanja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. On će raspakovati ili koristiti proizvod samo u meri koja je neophodna da bi se utvrdila priroda, karakteristike i rad proizvoda. Osnovni princip ovde je da potrošač može samo da rukuje i pregleda proizvod kao što bi to uradio u prodavnici.
2. Potrošač je odgovoran samo za svako smanjenje vrednosti proizvoda koje je rezultat načina rukovanja proizvodom koji prevazilazi ono što je dozvoljeno u stavu 1.
3. Potrošač ne snosi odgovornost za amortizaciju proizvoda ako mu preduzetnik nije dostavio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustanak pre ili u vreme zaključenja ugovora.

Član 8. – Ostvarivanje prava potrošača na odustanak i troškovi istog

1. Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, mora to prijaviti preduzetniku u periodu hlađenja putem modela obrasca za odustanak ili na drugi nedvosmislen način.
2. Potrošač je dužan da u najkraćem mogućem roku, a u roku od 14 dana od dana obaveštenja iz stava 1, vrati proizvod ili ga preda (ovlašćenom predstavniku) preduzetniku. Ovo nije neophodno ako je preduzetnik sam ponudio da preuzme proizvod. Potrošač je u svakom slučaju ispoštovao rok za povraćaj ako vrati proizvod pre isteka perioda hlađenja.
3. Potrošač vraća proizvod sa svim isporučenim priborom, ako je razumno moguće u originalnom stanju i pakovanju, iu skladu sa razumnim i jasnim uputstvima preduzetnika.
4. Rizik i teret dokazivanja za pravilno i blagovremeno ostvarivanje prava na odustanak leži na potrošaču.
5. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja proizvoda. Ako preduzetnik nije naveo da potrošač mora da snosi ove troškove ili ako preduzetnik naznači da će sam snositi troškove, potrošač ne mora da snosi troškove za povraćaj.
6. Ako potrošač odustane nakon što je prvi put izričito zahtevao da se obavljanje usluge ili snabdevanje gasom, vodom ili električnom energijom koji nisu pripremljeni za prodaju u ograničenom obimu ili određenoj količini otpočnu tokom perioda hlađenja, potrošač je preduzetnik duguje iznos koji je srazmeran onom delu obaveze koji je preduzetnik ispunio u trenutku odustajanja u odnosu na puno ispunjenje obaveze.
7. Potrošač neće snositi nikakve troškove za obavljanje usluga ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom koji nisu pripremljeni za prodaju u ograničenom obimu ili količini, ili za snabdevanje daljinskim grejanjem, ako:
a) preduzetnik nije pružio potrošaču zakonski tražene informacije o pravu na odustanak, nadoknadi troškova u slučaju odustanka ili model obrasca za odustanak, ili;
b. potrošač nije izričito zahtevao početak obavljanja usluge ili isporuke gasa, vode, struje ili daljinskog grejanja tokom perioda hlađenja.
8. Potrošač neće snositi nikakve troškove za potpunu ili delimičnu isporuku digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom mediju, ako:
a) pre njegove isporuke, nije izričito pristao da započne izvršavanje ugovora pre kraja perioda hlađenja;
b. nije priznao da gubi pravo na povlačenje prilikom davanja saglasnosti; ili
c. preduzetnik nije uspeo da potvrdi ovu izjavu potrošača.
9. Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, svi dodatni ugovori će biti raskinuti po zakonu.

Član 9. – Obaveze preduzetnika u slučaju odustajanja

1. Ukoliko preduzetnik omogući obaveštenje o odustanku od strane potrošača elektronskim putem, on će odmah po prijemu ovog obaveštenja poslati potvrdu o prijemu.
2. Preduzetnik će nadoknaditi sva plaćanja potrošača, uključujući sve troškove dostave koje je preduzetnik naplatio za vraćeni proizvod, bez odlaganja, ali u roku od 14 dana od dana kada ga potrošač obavesti o odustajanju. Osim ako preduzetnik ne ponudi da sam preuzme proizvod, on može da sačeka sa nadoknadom dok ne primi proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, u zavisnosti od toga šta je ranije.
3. Preduzetnik koristi isti način plaćanja koji je potrošač koristio za refundaciju, osim ako potrošač ne pristane na drugačiji način. Povraćaj novca je besplatan za potrošača.
4. Ukoliko se potrošač opredelio za skuplji način isporuke od najjeftinije standardne isporuke, preduzetnik ne mora da nadoknađuje dodatne troškove za skuplji način.

Član 10 – Isključenje prava na odustajanje

Preduzetnik može isključiti sledeće proizvode i usluge iz prava na odustanak, ali samo ako je to jasno naveo u ponudi, bar na vreme pre zaključenja ugovora:
1. Proizvodi ili usluge čija je cena podložna fluktuacijama na finansijskom tržištu na koje preduzetnik nema uticaja i koje mogu nastati u roku za povlačenje;
2. Ugovori zaključeni na javnoj licitaciji. Javna aukcija se definiše kao način prodaje u kome preduzetnik nudi proizvode, digitalne sadržaje i/ili usluge potrošaču koji je lično prisutan ili ima mogućnost da lično bude prisutan na aukciji, pod nadzorom aukcionara, i gde je uspešni ponuđač obavezan da kupi proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge;
3. Ugovori o uslugama, nakon potpunog izvršenja usluge, ali samo ako:
a) izvršenje je počelo uz izričitu prethodnu saglasnost potrošača; i
b. potrošač je izjavio da gubi pravo na odustanak čim preduzetnik u potpunosti izvrši ugovor;
4. Paket putovanja kao što je navedeno u članu 7:500 Holandskog građanskog zakonika i ugovori o prevozu putnika;
5. Ugovori o uslugama za pružanje smeštaja, ako je ugovorom predviđen određeni datum ili period izvršenja i osim za potrebe stanovanja, prevoz tereta, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstvo;
6. Ugovori koji se odnose na slobodne aktivnosti, ako je ugovorom predviđen određen datum ili period izvršenja;
7. proizvodi proizvedeni po specifikacijama potrošača, koji nisu prefabrikovani i koji su proizvedeni na osnovu individualnog izbora ili odluke potrošača, ili koji su jasno namenjeni određenom licu;
8. Proizvodi koji se brzo kvare ili imaju ograničen rok trajanja;
9. Zapečaćene proizvode koji nisu podesni za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i kojima je nakon isporuke polomljen pečat;
10. Proizvodi koji se zbog svoje prirode neopozivo mešaju sa drugim proizvodima nakon isporuke;
11. Alkoholna pića čija je cena ugovorena pri zaključenju ugovora, a isporuka se može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrednost zavisi od fluktuacija na tržištu na koje preduzetnik nema uticaja;
12. Zapečaćeni audio, video zapisi i kompjuterski softver, čiji je pečat polomljen nakon isporuke;
13. Novine, periodične publikacije ili časopisi, sa izuzetkom pretplate na njih;
14. Snabdevanje digitalnim sadržajem koji nije na materijalnom mediju, ali samo ako:
a) izvršenje je počelo uz izričitu prethodnu saglasnost potrošača; i
b. potrošač je izjavio da time gubi pravo na odustanak.

Član 11 – Cena

1. Tokom perioda važenja navedenog u ponudi, cene ponuđenih proizvoda i/ili usluga neće biti uvećane, osim za promene cena koje su posledica promene stopa PDV-a.
2. Izuzetno od prethodnog stava, preduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge sa promenljivim cenama, čije su cene podložne fluktuacijama na finansijskom tržištu i na koje preduzetnik nema uticaj. Ova odgovornost za fluktuacije i činjenica da su sve navedene cene ciljane su navedene u ponudi.
3. Povećanja cena u roku od 3 meseca nakon zaključenja ugovora su dozvoljena samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
4. Poskupljenja od 3 meseca nakon zaključenja ugovora su dozvoljena samo ako je preduzetnik to predvideo i:
a) oni su rezultat zakonskih propisa ili odredbi; ili
b. potrošač ima pravo da raskine ugovor sa dejstvom od dana stupanja na snagu povećanja cene.
5. Cene navedene u ponudi proizvoda ili usluga uključuju PDV.

Član 12 – Usklađenost sa ugovorom i dodatna garancija

1. Preduzetnik garantuje da su proizvodi i/ili usluge u skladu sa ugovorom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtevima pouzdanosti i/ili upotrebljivosti i zakonskim zahtevima koji postoje na dan zaključenja ugovora. odredbe i/ili vladini propisi. Ako je dogovoreno, preduzetnik takođe garantuje da je proizvod pogodan za drugu upotrebu osim za normalnu.
2. Dodatna garancija koju daje preduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada ne ograničava zakonska prava i potraživanja koja potrošač može da uloži protiv preduzetnika po ugovoru ako preduzetnik nije ispunio svoj deo ugovora. dogovor.
3. Dodatna garancija je svaka obaveza preduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojoj potrošaču daje određena prava ili potraživanja koja prevazilaze ono što je zakonski obavezan da učini u slučaju da ne ispuni svoj deo obaveze. sporazum.

Član 13. – Dostava i izvršenje

1. Preduzetnik će biti sa najvećom pažnjom prilikom prijema i izvršavanja naloga za proizvode i prilikom procene zahteva za pružanje usluga.
2. Mesto isporuke je adresa koju je potrošač saopštio preduzetniku.
3. Uzimajući u obzir ono što je navedeno u članu 4. ovih opštih uslova, preduzetnik će primljene naloge izvršavati u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugačiji rok isporuke. Ako isporuka kasni, ili ako se porudžbina ne može ispuniti ili se može samo delimično ispuniti, potrošač će o tome biti obavešten najkasnije 30 dana od dana narudžbine. U tom slučaju potrošač ima pravo da raskine ugovor bez troškova i ima pravo na bilo kakvu naknadu.
4. Nakon prestanka rada u skladu sa prethodnim stavom, preduzetnik će odmah vratiti uplaćeni iznos od strane potrošača.
5. Rizik od oštećenja i/ili gubitka proizvoda snosi preduzetnik do trenutka predaje potrošaču ili zastupniku koji je unapred određen i obavešten preduzetniku, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Član 14 – Transakcije trajanja: trajanje, poništenje i produženje

Prekid:
1. Potrošač može da raskine ugovor koji je sklopljen na neodređeno vreme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga u bilo kom trenutku, uzimajući u obzir dogovorena pravila za otkazivanje i otkazni rok koji ne prelazi od jednog meseca.
2. Potrošač može da raskine ugovor koji je sklopljen na određeno vreme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga u bilo kom trenutku pred kraj fiksnog trajanja, uzimajući u obzir dogovorena pravila za otkazivanje i otkazni rok. od najviše mesec dana.
3. Potrošač može otkazati ugovore iz prethodnih stavova:
– otkazati u bilo koje vreme i ne ograničavati se na otkazivanje u određeno vreme ili u određenom periodu;
– barem poništiti na isti način na koji ih je on zaključio;
– uvek otkazati sa istim otkaznim rokom koji je preduzetnik za sebe dogovorio.
Dodatak:
4. Ugovor koji je sklopljen na određeni period i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se prećutno produžiti ili obnoviti za određeni period.
5. Izuzetno od prethodnog stava, ugovor koji je sklopljen na određeno vreme i koji se odnosi na redovno isporuku dnevnih vesti i nedeljnih novina i časopisa može se prećutno produžiti na određeno vreme do tri meseca, ako potrošač produžio ga. može raskinuti ugovor po isteku produženja uz otkazni rok od najviše mesec dana.
6. Ugovor koji je sklopljen na određeno vreme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prećutno produžiti na neodređeno vreme samo ako potrošač može da otkaže u bilo kom trenutku uz otkazni rok ne duži od jednog mesec dana. Otkazni rok je najduže tri meseca ako se ugovor proteže na redovno, a manje od jednom mesečno, dostavu dnevnih, novinskih i nedeljnih novina i časopisa.
7. Ugovor sa ograničenim rokom za redovno isporuku dnevnih, novinskih i nedeljnih novina i časopisa u uvodne svrhe (probna ili uvodna pretplata) se ne nastavlja prećutno i prestaje automatski nakon probnog ili uvodnog perioda.
Trajanje:
8. Ako ugovor traje duže od godinu dana, potrošač može da raskine ugovor u bilo kom trenutku nakon jedne godine uz otkazni rok od najviše mesec dana, osim ako razumnost i pravičnost ne nalažu raskid pre isteka ugovorenog roka. trajanje. odložiti.

Član 15 – Plaćanje

1. Osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru ili dodatnim uslovima, iznose koje potrošač duguje moraju biti plaćeni u roku od 14 dana od početka perioda za razmatranje, ili u nedostatku perioda za razmišljanje, u roku od 14 dana nakon zaključenja ugovora. . dogovor. U slučaju ugovora o pružanju usluge, ovaj rok počinje da teče narednog dana nakon što je potrošač primio potvrdu ugovora.
2. Prilikom prodaje proizvoda potrošačima, potrošač nikada ne može biti obavezan da plati više od 50% unapred u opštim uslovima. Ako je predviđeno avansno plaćanje, potrošač ne može ostvariti nikakva prava u vezi sa izvršenjem relevantne porudžbine ili usluge(a) pre nego što je izvršeno ugovoreno plaćanje unapred.
3. Potrošač ima obavezu da odmah prijavi preduzetniku netačnosti u podacima o plaćanju.
4. Ako potrošač ne ispuni svoje obaveze plaćanja na vreme, nakon što ga je preduzetnik obavestio o kašnjenju u plaćanju i preduzetnik je dao potrošaču rok od 14 dana da još ispuni svoje obaveze plaćanja, ako plaćanje nije izvršeno. izvršeno u ovom roku od 14 dana, na preostali iznos dugovanja će se dugovati zakonska kamata, a preduzetnik ima pravo da naplati troškove vansudske naplate koje je imao. Ovi troškovi naplate iznose maksimalno: 15% na neizmirene iznose do 2.500 €; 10% na narednih 2.500 € i 5% na narednih 5.000 € uz minimalno 40 €. Preduzetnik može odstupiti od navedenih iznosa i procenata u korist potrošača.

Član 16 – Žalbeni postupak

1. Preduzetnik ima dovoljno objavljen žalbeni postupak i postupa sa prigovorom u skladu sa ovim žalbenim postupkom.
2. Reklamacije na izvršenje ugovora moraju se predati preduzetniku u potpunosti i jasno opisane u razumnom roku nakon što potrošač otkrije nedostatke.
3. Na reklamacije preduzetniku će se odgovoriti u roku od 14 dana od dana prijema. Ako reklamacija zahteva predvidljivo duže vreme obrade, preduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana sa potvrdom o prijemu i naznakom kada potrošač može očekivati detaljniji odgovor.
4. Ako se prigovor ne može rešiti sporazumno u razumnom roku ili u roku od 3 meseca od podnošenja prigovora, nastaje spor koji je predmet postupka rešavanja spora.

Član 17 – Sporovi

1. Ugovori između preduzetnika i potrošača na koje se primenjuju ovi opšti uslovi isključivo su regulisani holandskim zakonom.

Član 18 – Dodatne ili odstupajuće odredbe

Dodatne odredbe ili odredbe koje odstupaju od ovih opštih uslova ne mogu biti na štetu potrošača i moraju biti zabeležene u pisanoj formi ili na način da ih potrošač može sačuvati na pristupačan način na trajnom nosaču podataka.

Dodatak I: Model obrasca za povlačenje

Model obrazac za povlačenje

(popunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite da se povučete iz ugovora)

Za: [ime preduzetnika]
[geografska adresa preduzetnika]
[broj faksa preduzetnika, ako je dostupan]
[e-mail adresa ili elektronska adresa preduzetnika]

– Ja/mi* vas ovim obaveštavam da se ja/mi* slažemo sa vama u vezi sa našim sporazumom
prodaja sledećih proizvoda: [oznaka proizvoda]*
isporuka sledećeg digitalnog sadržaja: [oznaka digitalnog sadržaja]*
pružanje sledeće usluge: [oznaka usluge]*,
opozvan*

– Naručeno*/primljeno* [datum porudžbine usluga ili računa za proizvode]

– [ime potrošača]

– [adresa potrošača]

– [Potpis potrošača(a)] (samo kada se ovaj obrazac preda na papiru)

* Izbrišite ono što nije primenljivo ili popunite ono što je primenljivo.

Pretraga

Morate imati preko 18 godina da biste pristupili ovom sajtu

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.